Siirry suoraan sisältöön

Privacy Policy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Solid Rock Oy (y-tunnus 3231688-6) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.12.2021. 

1. REKISTERINPITÄJÄ

 Solid Rock Oy, Kalliontie 21, 87800 KAJAANI. 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Ari Pihlajaniemi, ari.pihlajaniemi@solidrock.fi. 

3. REKISTERIN NIMI

Solid Rock Oy asiakasrekisteri.

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) ja/tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

  • henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • www-sivustojen osoitteet
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tallennamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita kontaktejamme koskevat tiedot niin pitkään kuin tiedot ovat tarpeellisia säilyttää kyseessä olevaa henkilötietojen käsittelyä vaativaa tarkoitusta varten. Rekisterin tietoja käydään läpi, päivitetään ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Solid Rock Oy välittää vain välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille. Välitämme tietoa seuraaville kolmansille osapuolille:

  • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
  • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
  • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
  • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
  • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Solid Rock Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tiedot voi tarkastuttaa kerran vuodessa maksutta. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

20.12.2021 v1